FORUM

Tilbake til forum

 • En liten hørings-uttalelse

  Her er sitat av det viktigste delen av "forslag til forvaltningsplan for Mølen fuglefredingsområde" for oss brettseilere når det gjelder seiling på Omlid:
   
  >Skipsleia nord for en linje mellom Åmlirogn og lykta på Fugløyskadden brukes ikke mye av fugl, >men vi kan ikke utelukke at skipsleia kan være en buffersone av betydning for dykkende fugl. Vi ber >likevel om synspunkter på et forslag om å akseptere vind- og bølgesport i denne sonen, selv om >det er viktig at sommerbestanden av dykkender ikke forstyrres.
  >Undersøkelsene etter oljeutslippet fra Full City viste også at endene ikke hadde gode >energireserver om sommeren. Vi ber derfor spesielt om merknader til forslaget om å tillate >sport i >denne sonen og til avgrensningen av sonen.

  Dette innebærer at de ber SPESIELT om at vi som brettseilere skal komme med merknader til avgrensningen av denne sonen.  Det jeg synes er ihvertfall at det er viktig at enten enkeltpersoner eller en gruppe av brettseilere får sendt inn en uttalelse om at vi anser at avgrensningen av sonen må flyttes til minimum  en linje trukket fra lykta på Fugløyskadden til et punkt på innsiden av stranda på vestsiden av Åmlirogn. Dette er viktig slik at det også i framtiden vil være praktisk mulig å seile med utgangspunkt  i stranda på Åmlirogn.  Den linjen som er trukket opp i det foreløpige forslaget til forvaltningsplan er jo slik at det det ikke blir praktisk mulig å seile med utgangspunkt i Åmlirogn lengre, dersom den blir stående.

  Surfehilsen

  Rune Amundsen

  • 09.11.13 11:45
  • Av Rune Amundsen
  • 11 svar
 • Rune, 

  Jeg kan være enig i forslaget ditt at en slik sone, fra Fugløyskadden til innerst ved Åmlistranda, helst Fetangen kan være mest realistisk og bør trolig derfor ha førsteprioritet. Imidlertid er ikke seiling i skipsleden særlig betryggende. Mitt inntrykk er at det blir stadig flere fartøyer som velger denne leden og å være utpå der nå disse store skipene kommer er ikke særlig hyggelig. Uhell kan skje.

  Derfor mener jeg vi også bør få bedre dokumentasjon på potensielle skadevirkninger av seilingen vår i deler av året, som  høsten, siden området Åmli - Mølen, og særlig Mølens innside er trygge og fine flattvannsområder. 

  Som nevnt i et annet innlegg er lenken til høringsrapporten sendt til NBK. Tiden til 12.12. går fort, så vi bør absolutt begynne å tenke på å formulere svar.

  Harald

 • Vet at Eikeren Brettseilerklubb har sendt inn et forslag som går ut på å trekke en linje slik at Omlidstranda og Omlidrogna ikke kommer innunder fredningssonen. Men det som gjør dette området atraktivt er jo flattvannsseilingen ved Fugløyrogn.

  Jeg har seilt her i snart 20 år og har skjønt at det har vært en fredningssone i alle år, men aldri fått noen represalier eller tilsnakk fordet. 

  Men det som gir klart størst slagkraft er saklig og veldokumentert argumentasjon fra klubber i området evt. observasjoner, noe som også står i høringsutkastet, uten at jeg kan bekrefte når dette er fra. 

  At både Larvik brettseilerklubb og NBK sender inn et forslag vil jeg tro bli hørt høyest.

  Har du fått noen bekreftelse på at dette er blitt gjort Harald?

   

 • Carsten, 

  Larvik brettseilerklubb kjenner jeg ikke. Men jeg skal spørre min kontakt inn i NBK om han vet hvor saken ligger.

  Som deg har jeg også vært i flattvannsområdet, men ikke i 20 år og heller ikke fått represalier. Mitt inntrykk er at brettseilere flest tar hensyn til natur og omgivelser. Jeg kommer tilbake nå jeg vet mer.

  Harald

 • Jeg skal være med og skrive en uttalelse fra Brevik seilforening, så det skal nok bli tydelig hva brettseilerne mener. Vi har også seilt i området i +20 år og synes jo det er synd at vi ikke noen tid på året lenger kan seile på flatt vann oppunder Fugløya/Mølen. Men det viktigste nå er å få omdefinert linja der vi kan seile, slik at vi ikke mister hele området. Tross vanskelig chop er dette en av de beste og mest vindsikre spotene i området.

  Seriøst mener vi at det ikke er forstyrrende for fugl de gangene vi seiler langs linja Omlidstranda-Fugløyrogn, og det er den forståelsen vi vil at vernemyndighetene skal dele med oss. Det betyr ogå at dersom seilere/kitere drar fra Omlid inn mot Fugløya/Mølen så vil vår aktivitet være forstyrrende for fuglelivet, og da vil vernemyndighetene ikke lenger se med blide øyne på våre aktiviteter.

  Altså må vi selv være vaktbikkjer og si fra til alle brettseilere og kitere at vi ikke aksepterer at de seiler opp til flattvannsområdene, fordi de da ødelegger for oss alle. Vi bør også sørge for at det blir satt opp en plakat ved Omlidrogn om hvor det er lov å seile og hvor det ikke er lov.

 • Som tidligere sagt er jeg ikke så sikker på hvor mye vi forstyrrer fuglelivet på høstparten, f.eks. fra slutten av august, begynnelsen av september. Imidlertid er jeg enig i at å få definert et område der det er tillatt å seile må være førsteprioritet. Så får det neste evt. komme etterhvert som det foreligger bedre observasjoner.

  Harald

 • Hvordan går det med høringsuttalelsene fra Brevik Brettseilerklubb, Eikeren Brettseilerklubb og evt. Larvik Brettseilerklubb? Siden jeg og min nabo også er foholdsvis lokalkjent, har NBK bedt oss om å komme opp med et utkast til svar på høringsnotatet fra fylkesmannen i Vestfold. Da kan det være en fordel om vi samordner oss i hva vi ønsker.

  Jeg har lest nøye gjennom høringsdokumentet med begrunnelsene for hvorfor brettseiling og kiting forbys innenfor det foreslåtte området og henvises til skipsleden. Jeg har også lest gjennom et av underlagsdokumentene, Follestad (2012) som er en sammendrag av forskningslitteratur.

  Av høringsforslaget går det frem at all ferdsel som turgjengere med og uten hund, fugletitting, fotografering, fisking, kajakkpadling, jakt og fritidsbåttrafikk er forstyrrende for fuglelivet. Videre skrives det at fuglene kan være mer vare for aktiviteter langs stranden enn ute på vannet. Likevel foreslås ingen restriksjoner ut over gjeldende for ferdsel til lands eller med båter på sjøen. Heller ikke er noen av stiene foreslått lagt om. For de potensielt forstyrrende akitvitetene som er nevnt skal alt være som nå, ingen nye restriksjoner.

  Bare brettseiling og kiting skal få sterke restriksjoner. Som nevnt i andre innlegg under denne tråden og i høringsrapporten mnt til Saltstein er det ikke mange brettseilere og dager i året vi snakker om, så det bør v'ære mulig å få til endringer i forslaget.

  Helst skulle jeg sett at det kunne være mulig å få seilt på flattvannsområdet på innsiden av Mølen i perioder på året. Det er kanskje mindre realistisk, men bør nevnes.

  Primært vil jeg foeslå at linjen som markerer området for brettseiling trekkes fra Fetangen til nordvestsiden av Fugløyrogn. Ved å fremsette et slikt ønske kan vi trolig få et forhandlingsrom som gjør at det i praksis blir tillatt å seile fra Åmlid på  S -S/V, V og også N/V.

  Jeg er i gang med et utkast som NBK kan ta videre, så kommentarer mottas med takk.

  Harald.

 • NBK kommer til å sende inn et svar til Fylkesmannen.

  Harald

 • >Videre skrives det at fuglene kan være mer vare for aktiviteter langs stranden enn ute på vannet. Likevel foreslås ingen restriksjoner ut over gjeldende for ferdsel til lands eller med båter på sjøen. Heller ikke er noen av stiene foreslått lagt om. For de potensielt forstyrrende akitvitetene som er nevnt skal alt være som nå, ingen nye restriksjoner.

  Bare brettseiling og kiting skal få sterke restriksjoner.<

   

  Dette stemmer vel ikke helt..? I tiltakslisten kan man faktisk se at noen av de høyeste prioriterte målene er som følger:

   

  "Flytting av stier, fysiske sperringer, fysisk halv-skjerming av stier, skjerming av utsiktspunkter, På lang sikt; innløsning av hyttene på Fugløya og Fugløyrogn når de kommer på salg - kostnad er ikke lagt inn for siste punkt."

   

  Da tror jeg det blir vanskelig å føre en argumentasjon på bakgrunn av at brettseilerne blir urettferdig behandlet i forvaltningsplanen.
   
   
  Uten å ha inngående kjennskap til verken området eller saken som sådan, tror jeg at det ville være bedre å legge opp til en strategi som baserer seg på de delene av høringsutkastet som taler til brettseilernes fordel framfor å forsøke å "sverte" andre brukergrupper. Eksempler på slikt kan man bl.a. finne under punkt 2.2 Påvirkninger - trusler:
   
  "Follestad (2013) refererer en bekreftelse av Simonsens vurdering ovenfor, av at fuglene sjelden opplever bukta som gunstig når det er brukbare bølger for surferne; «I dårlig vær kan marine dykkender søke seg inn i viker og sund for å finne le for været».
   
  Flere av sportsutøverne peker på at de går ut i sjøen øst i bukta. Dette gir større avstand til den delen av stranda som er viktigst for vadefugl, og er dermed positivt for fuglene. Sjøsetting av utstyr og dermed ferdsel over selve stranda i vest må regnes som den største ekstra belastningen på fuglene av vannsport i denne bukta. 
   
  Litteraturoversikten fra Follestad 2012, viser at dykkender kan søke ly i beskyttet farvann i dårlig vær. Fuglefredningsområdet gir flere slike muligheter. I stor skala har Mølen en 
  eksponert side og en beskyttet side. I tillegg gir viker og nes ytterligere skjerming i mindre skala. Dette gir grunn til å tro at de mest eksponerte delene av verneområdet ikke er like viktige for disse artene når det blåser mye. Derimot vil det være av større betydning at disse fuglene ikke skremmes bort fra de mer skjermede områdene de oppsøker under slike forhold. Dette tyder på at vannsport utenfor Nevlungstranda normalt ikke vil gi «unødige 
  forstyrrelser» av dykkender når det blåser mye."
   
   
   
  K
 • Enig. Høringsuttalelsen legger derfor heller ikke opp til å sverte andre brukere, men tale brettseilernes sak. Vi må også skille mellom seiling ved Saltstein/Oddane og fra Åmlirogn, evt innsiden av Mølen. Når det gjelder Saltstein/Omlid foreslås det i praksis små eller ingen restriksjone,r og denne delen av Fylkesmannens innstilling virker ok.

  Imidlertid forbyr innstillingen i praksis all seiling fra Åmlirogn, slik noen av oss tolker forslaget. Brettseilerne blir henvist til skipsleden med start fra N/V-enden av Åmlirogn, slik det er avmerket på kartet/figur 8. Derfor bør det kunne argumenteres for at seiling spesielt på S/V parallellt med Åmlirogn og nordvestover neppe eller i liten grad vil berøre sårbare områder. Mellom Åmlirogn og Fetangen på N/V eller V kan trolig heller ikke forstyrre mye siden det i praksis vil være i bukta utenfor campingplassen.

  Det er også fullt mulig å sende inn private uttalelser.

  Harald

   

 • Utfallet av denne undersøkelsen kan også bli interessant for området Fugløyrogn og omegn! http://www.nrk.no/sorlandet/vil-forske-pa-hva-dette-gjor-mot-fuglelivet-...